OrthodoxWiki:Tagalog/Theotokos

From OrthodoxWiki
Jump to: navigation, search

Ang Birheng Maria ang Theotokos, Ina ni Jesu-Kristo na Anak ng Diyos at Salita ng Diyos. Siya ay naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ay inalagaan ni Jose na kanyang asawa, na nag-ako sa kanya at sa Kristong Sanggol. Isa sa mga paniniwala ng mga Orthodox batay sa Tradisyon ang misteryosong kapanganakan ni Jesus, na hindi nasira ang pagkabirhen ni Maria bilang tanda nito. Isa ring paniniwalang Orthodox ay ang hindi-pagsisiping nina Jose at Maria pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus.
Si Maria ay tinatawag na Kabanal-banalan (Gr. Panagia), dahil sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, siya ay napalapit sa Diyos.

Araw ng Kapistahan

Maraming pag-aalaala ang ipinagdiriwang ng Iglesia Orthodoxa ukol sa Theotokos. Nagsisimula at nagtatapos ang Taon ng Simbahan sa mga kapistahan ng Theotokos. Pati mga Larawan ng Theotokos na nakapagmimilagro ay idinarangal ng Iglesia Orthodoxa sa pamamagitan ng pagtatalaga ng araw ng kapistahan para sa mga ito.
Ang apat na pinakamahalagang kapistahan ukol sa Theotokos ay ang mga sumusunod:


Ang mga kapistahan ng Pagpapahayag at Pagkatulog ng Theotokos ang pinaka-ipinagdiriwang sa apat.

Ang Bansag na Theotokos

Pagtalaga ng buong Simbahan

Unang ginamit ng buong Simbahan ang tawag na Theotokos para sa Mahal na Birheng Maria sa Ikatlong Konseho Ekumenikal sa Efeso (431), ngunit bago pa man nito marami na ang gumagamit ng ganitong bansag sa mga debosyon at liturhiya. Ang kahalagahan ng bansag na ito ay ang pagturing kay Jesus bilang ganap na Diyos at ganap na tao, at ang kanyang Pagka-Diyos at Pagkatao ay pinag-isa sa kayang pagiging Ikalawang Persona ng Banal na Isantatlo. Salungat dito ang mga nagpahayag na ang Birheng Maria ay dapat tawaging Christotokos. Ang layunin ng mga taong ito ay upang ituring si Maria bilang ina lamang ng Pagkatao ni Jesus, at hindi ng Pagka-Diyos niya. Ito ang sinang-ayunang posisyon ni Nestorio, dating Patriarka ng Constantinople.
Ang posisyon ni Nestorio at ng kanyang mga taga-suporta ay sinalungat ng Konseho Ekumenikal, at itinuring na erehikal dahil itinuring ito na paghihiwalay sa Pagkatao at Pagka-Diyos ni Jesus bilang dalawang persona sa loob ni Jesus, na siyang mali. At ipinagtibay ng Konseho ang paniniwala na si Jesus ay may Pagkatao at Pagka-Diyos na pinag-isa sa isang Persona. Si Maria naman, dahil siya ay ang Ina ni Jesus, ay ipinagtibay na tawaging Ina ng Diyos, o Theotokos.
Ang bansag na ito ay hindi nangangahulugang si Maria ay nariyan na bago ang Diyos o si Jesu-Kristo. Sa mga awit ng Simbahan, ipinahahayag na "Siyang hindi mabakod ng buong sanlibutan/ay nabakod ng Iyong sinapupunan, O Theotokos." At ginagamit pa rin nang malimit ang bansag na Theotokos sa iba pang mga awit ng Iglesia Orthodoxa.