OrthodoxWiki:Tagalog/Axion Estin

From OrthodoxWiki
Jump to: navigation, search
Larawan ng Panagia Axion Estin

Ang Awit na Axion Estin (Tunay ngang Marapat) ay isang awit sa Ina ng Diyos, na inaawit sa Liturhiya Divina ni San Juan Crisostomo.

Awit

Tunay ngang marapat na Ika'y purihin, O Ina ng Diyos,
Ina ng aming Diyos, sa Grasya at kalinisan ay nalubos.
Higit Kang marangal kaysa mga Kerubin,
higit na mal'walhati kaysa mga Serafin.
Ikaw ang nagluwal sa Salita na Diyos,
ipinagbubunyi Ka namin, O tunay na Theotokos!

Gamit sa Liturhiya

Ang Axion Estin ay kinakanta pagkatapos ng Konsekrasyon ng mga Banal na Misteryo, sa pagbabasbas ng Halip-Alay na tinapay. Ang ikalawang bahagi nito (Higit kang marangal...) ay kinakanta sa Matinas bilang antipono sa Magnificat.

Kasaysayan ng Pagpapahayag ng Awit

Ang awit na ito ay inihayag ni Arkanghel Gabriel sa isang disipulo ng isang matanda sa isang cell sa Bundok Athos. Isang Sabado ng gabi, umalis ang matanda upang dumalo sa Magdamagang Pagdiriwang sa simbahan ng Protaton ng Karyes, at inutusan ang kanyang disipulong ihain ang Magdamagang Pagdiriwang nang mag-isa. Kinalaunan, may dumating na di-kilalang mongha na nagpakilalang si Gabriel. Sinamahan siya nito sa paghain sa Magdamagang Pagdiriwang.
Nang sumapit sa Ikasiyam na Canticulo (ang Magnificat), kinanta ng disipulo sa nakasanayang paraan ang unang linya nito, bago ang "Higit kang marangal kaysa mga Kerubin..." Nang kinanta ni Gabriel ang ikalawang linya, ang isinunod niya'y isang hindi pa naririnig na awit ng disipulo: "Tunay ngang marapat na Ika'y purihin, O Ina ng Diyos, Ina ng aming Diyos, sa Grasya at kalinisan ay nalubos." Siya din namang nasundan ng "Higit kang marangal kaysa mga Kerubin..."
Nang nakiusap ang disipulo kay Gabriel na isulat ang awit na ito, sumulat si Gabriel sa isang piraso ng bubungan. Dito nabatid ng disipulo na si Arkanghel Gabriel ang monghang nakasama niya sa Magdamagang Pagdiriwang. Nawala ang Arkanghel, ngunit nagliliwanag pa rin ang larawan ng Ina ng Diyos, ang Panagia Eleousa (Ang Mahabaging Panagia), pagkatapos. Inilipat ang larawang ito sa Protaton, at ang piraso ng bubungan na sinulatan ng Arkanghel ay dinala sa Constantinople noong Patriarkado ni San Nikolas Chrysoberges. Mula noon, nagsilbi na ang larawan bilang tagapagsanggalang ng buong Bundok Athos.

Kapistahan

Ang paghahayag ng Axion Estin ay idinarangal tuwing ika-11 ng Hunyo, at ang larawan nito tuwing ika-13 ng Hulyo.