Difference between revisions of "Nicene-Constantinopolitan Creed"

From OrthodoxWiki
Jump to: navigation, search
(The Nicene-Constantinopolitan Creed (381 A.D.))
(Arabic formatting is messed up, creating odd line breaks and errors.)
Line 72: Line 72:
 
Ἀμήν.
 
Ἀμήν.
  
In Arabic  باللغة العربية
 
قانون أو دستور الإيمان
 
 
أومنُ بإلهٍ واحِدٍ ، آبٍ ضابطِ الكل، خالق السّماءِ والأرض، كلِّ ما يُرى وما لا يُرى.
 
وبربٍّ واحِدٍ يسوعَ المسيح، إبنِ الله الوحيد، المولود مِن الآبِ قبلَ كلِّ الدُّهور
 
، نورٍ من نور، الهٍ حقٍّ مِن إلهٍ حق، مولودٍ غيرِ مخلوق،
 
مساوٍ للآبِ في الجوهر، الذي بهِ كانَ كلُّ شيء
 
 
الذي من أجلنا نحنُ البشر، ومِن أجلِ خلاصِنا، نزلَ من السّماء،
 
وتجسَّدَ مِن الرُّوحِ القدُسِ ومِنْ مريمَ العذراءِ وتأنَّس
 
 
وصُلِبَ عنَّا على عهدِ بيلاطُسَ البنطيّ، وتألَّمَ وقُبِر
 
وقامَ في اليومِ الثالثِ على ما في الكُتُب
 
وصعِدَ إلى السّماوات، وجلَسَ عن يمـينِ الآب
 
وأيضاً يأتي بمجدٍ ليدينَ الأحياءَ والأموات ، الذي لا فناءَ لمُلكِه
 
وبالرُّوحِ القدُس، الربِّ المُحْيي، المنبثقِ مِنَ الآب،
 
الذي هو معَ الآبِ والإبنِ مسجودٌ لهُ وممجَّد، الناطقِ بالأنبياء
 
وبكنيسةٍ واحدةٍ جامعةٍ، مقدَّسةٍ رسوليَّة
 
وأعترفُ بمعموديَّةٍ واحدةٍ لمغفرةِ الخطايا
 
وأترجَّى قيامةَ الموتى ، والحياةَ في الدهرِ . آمين
 
  
  

Revision as of 20:58, November 4, 2014

This article forms part of the series on the
Divine Liturgy
Liturgy of the Preparation
Proskomedia
Liturgical objects
Vestments
Liturgy of the Word
Great Litany
Antiphons
Little Entrance
Troparion
Thrice-Holy Hymn
Epistle
Gospel
Homily
Litany of Fervent Supplication
Litany for the Departed
Litany of the Catechumens
Liturgy of the Eucharist
Cherubic Hymn
Great Entrance
Litany of the Completion
Nicene-Constantinopolitan Creed
Anaphora
Epiclesis
Megalynarion
Lord's Prayer
Communion
Dismissal
Antidoron
Edit this box

The Nicene-Constantinopolitan Creed (also called the Nicene Creed, the Symbol of Faith, the Pistevo, or simply the Creed) is that creed formulated at the First and Second Ecumenical Councils. It was defined by the Holy Fathers of those first two councils (held in Nicea and Constantinople, respectively) to combat various heresies: notably Arianism, Apollinarianism, Macedonianism (also called Pneumatomachianism), and Chiliasm.

Some scholars believe that the Creed promulgated by the First Ecumenical Council was based on an earlier baptismal creed used in Palestine (the Apostles' Creed), while others regard its more likely origin as being a creed issued early in 325 A.D. in Antioch, a so-called "Syrian Creed."

The Creed as it now stands was formed in two stages, and the one in use today in the Orthodox Church reflects the revisions and additions made at the Second Ecumenical Council. Some centuries later, the Roman Catholic Church attempted a unilateral revision of the Creed by the addition of the Filioque, thus being one of the causes of the Great Schism between Rome and the rest of the Church.

The Coptic church has a tradition that the Nicene Creed was authored by St. Athanasius of Alexandria, whose theology was instrumental at the Nicene council, despite his being only a deacon at the time.

The Creed of Nicea (325 A.D.)

We believe in one God, the Father almighty, maker of all things, visible and invisible;

And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, only-begotten, that is, from the essence of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through Whom all things came into being, things in heaven and things on earth, Who because of us men and because of our salvation came down and became incarnate, becoming man, suffered and rose again on the third day, ascended to the heavens, and will come again to judge the living and the dead;

And in the Holy Spirit.

The Nicene-Constantinopolitan Creed (381 A.D.)

In English:

We believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible;

And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the Only-begotten, Begotten of the Father before all ages, Light of Light, Very God of Very God, Begotten, not made; of one essence with the Father, by whom all things were made:

Who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and was made man;

And was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried;

And the third day He rose again, according to the Scriptures;

And ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father;

And He shall come again with glory to judge the living and the dead, Whose kingdom shall have no end.

And we believe in the Holy Spirit, the Lord, and Giver of Life, Who proceeds from the Father, Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, Who spoke by the Prophets;

And we believe in one, holy, catholic, and apostolic Church.

We acknowledge one Baptism for the remission of sins.

We look for the Resurrection of the dead,

And the Life of the age to come. Amen.


In Greek:

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.Note: The Nicene-Constantinopolitan Creed as it is recited in Orthodox worship today uses the first person ("I believe..."/"Πιστεύω") rather than the first person plural as it was enacted at the councils.

External link


This article forms part of the series
Introduction to Orthodox Christianity
Holy Tradition Holy Scripture | The Symbol of Faith | Ecumenical Councils | Church Fathers | Liturgy | Canons | Icons
The Holy Trinity God the Father | Jesus Christ | The Holy Spirit
The Church Ecclesiology | History | Holy Mysteries | Church Life
Edit this box